Bottom Bracket Install

How to install the Bottom Bracket.